เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กองส่งเสริมการเกษตร


นางสาวสุมนตรา ลับโกษา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร0879653219


นายวืนัย แก้วโพธิ์
พนักงานสูบน้ำ 0895845143


นายสมประสงค์ จิตดี
พนักงานสูบน้ำ