เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข้อมูลประชากร

 

ประชากร  (ตามทะเบียนราษฎร์)  ณ  วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565   

จำนวนทั้งสิ้น  4,494   คน  แยกเป็นชาย  2,257   คน  หญิง   2,237   คน

หมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร หมายเหตุ
      ชาย หญิง รวม  
หมู่ที่ 1 บ้านกงรถ นายอภิชัย   บุญเรืองพะเนาว์ 106 215 193 408  
หมู่ที่ 2 บ้านหัวทำนบ นายบุญเกิด  ยั่งยืน 152 316 307 623  
หมู่ที่ 3  บ้านซ่าเลือด นายจิระ       อินทร์มณี 216 327 340 667 กำนัน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวรอง นายสมเกียรติ์ ศิริวงศ์ 149 242 244 486  
หมู่ที่ 5 บ้านโนนขี้ตุ่น นายประเสริฐ  บัวระภา 121 216 221 437  
หมู่ที่ 6 บ้านสี่แยก นายธวัชชัย    บุญคำ 90 132 134 266  
หมู่ที่ 7 บ้านโคกแค นางตวงพร     คิดจำนงค์ 104 302 289 591  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองซำ นางกนกวรรณ  สันติธรรมการ 151 349 348 697  
หมู่ที่ 9 บ้านหัวนบพัฒนา นายณัฐพงษ์    รักพินิจ 74 158 161 319  
รวม 1,163 2,257 2,237 4,494  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน   3,293  คน

เนื้อที่   ตำบลกงรถ มีพื้นที่ตำบลตามการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา  อบต. พ.ศ. 2555  สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 26,026 ไร่ / 52  ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่(ไร่) ร้อยละ อันดับ
1 กงรถ 3,790 14.56 4
2 หัวทำนบ 4,184 16.08 2
3 ซ่าเลือด 4,123 15.84  3
4 หนองบัวรอง 5,020 9.29 1
5  โนนขี้ตุ้น 1,980  7.61 7
6  สี่แยก 2,300  8.84  6
7  โคกแค  1,309  5.03 8
8  หนองซำ  2,500 9.60  5
9  หัวทำนบพัฒนา  820 3.15  9
  รวม  26,026 100.00