เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สภาพทางเศรษฐกิจ

 

อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ส่วนน้อยประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง โดยค้าขายส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลและมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เป็นอาชีพพื้นบ้านที่สำคัญ  เช่น  การทำเส้นขนมจีน  กระยาสารท และผลิตภัณฑ์จากหวาย ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น รายได้เฉลี่ย 69,500.54  บาท / คน / ปี   การประกอบอาชีพเป็นไปตามสภาพของครัวเรือน  ยังไม่มีการลงทุนในเชิงพาณิชย์ในด้านของการบริหารจัดการ
 
การเกษตรกรรม

เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาล มีพื้นที่นาเป็นจำนวนมาก และไม่มีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมอื่น ที่ถือว่าเกษตรกรรมเป็นรายได้หลักของครัวเรือน

การพาณิชย์กรรม และการบริการ

-  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
   ร้านซุปเปอร์มาเก็ต    2    แห่ง
-  สถานประกอบการด้านบริการ ที่พัก
   รีสอร์ท    2    แห่ง