เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สภาพทางสังคม

 

ชุมชน


- ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล  จำนวน 9 แห่ง ดังนี้  (ข้อมูล จปฐ. 2563) ณ วันที่ 30 มกราคม 2564  

ลำดับที่ ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน
1 ชุมชนกงรถ 106
2 ชุมชนหัวทำนบ 152
3 ชุมชนซ่าเลือด 216
4 ชุมชนหนองบัวรอง 143
5 ชุมชนโนนขี้ตุ่น 121
6 ชุมชนสี่แยก 90
7 ชุมชนโคกแค 104
8 ชุมชนหนองซำ 151
9 ชุมชนหัวทำนบพัฒนา 74
รวม 9  ชุมชน 1,163  ครัวเรือน

 

ศาสนา
-การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เป็นส่วนมาก  มีสถาบันหรือองค์กรศาสนา    ทั้งหมด 8 แห่ง     แยกเป็น    1.วัด จำนวน  7   แห่ง       2. สำนักสงฆ์  จำนวน 1  แห่ง   ดังนี้


วัด   7  แห่ง

1. วัดกงรถ ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 จำนวนพระสงฆ์  3  รูป
2.วัดหัวทำนบ ที่ตั้ง หมู่ที่ 2  จำนวนพระสงฆ์  3  รูป
3.วัดซ่าเลือด ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 จำนวนพระสงฆ์  3  รูป
4.วัดหนองบัวรอง ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 จำนวนพระสงฆ์  3  รูป
5.วัดโนนขี้ตุ่น ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 จำนวนพระสงฆ์  2  รูป
6.วัดโคกแค ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 จำนวนพระสงฆ์  1  รูป
7.วัดหนองซำ ที่ตั้ง เลขที่ 121  หมู่ที่  8 จำนวนพระสงฆ์  5  รูป
สำนักสงฆ์  1  แห่ง    
1.สำนักสงฆ์วิปัสสนาฉิมพลีภิวัลณ์ ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 จำนวนพระสงฆ์  3  รูป

 


วัฒนธรรม

ประเพณีที่สำคัญ

-   งานประเพณีสงกรานต์  ช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี   กิจกรรมการเล่นตามประเพณี  รวมทั้งการละเล่นพื้นบ้าน   
-   งานประเพณีเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม ของทุกปี  กิจกรรมการถวายเทียนจำพรรษา ทำบุญวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
-   งานประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี  กิจกรรมประกวดกระทงและนางนพมาศ บูชาพระแม่คงคาที่สระน้ำหน้าเทศบาลตำบลกงรถ

 

การศึกษา

ณ  วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ที่

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จำนวนครู/บุคลากร จำนวนนักเรียน
1 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 7 36
2 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ม.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต2 14 118
3 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ม.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 5 36
         
         

 

การสาธารณสุข

-   โรงพยาบาลในพื้นที่ รพสต.ซ่าเลือด   1     แห่ง
-   ศูนย์บริการสาธารณสุข    9     แห่ง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-    รถยนต์ตรวจการณ์(รถเทศบาล)       จำนวน      1      คัน
-    ถังเคมีดับเพลิง                จำนวน      10     ถัง
-   อาสาสมัคร (อปพร.)               จำนวน      60     คน
-   ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีละ  1  ครั้ง  
-   แหล่งน้ำดับเพลิงอื่น ๆ นำมาจากแม่น้ำลำคลองที่อยู่รอบๆเขตเทศบาล    
(ข้อมูล ณ วันที่  30  เมษายน  2557)

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.แหล่งน้ำ
-   แม่น้ำ  ลำคลอง
-   ลำห้วยกงรถ
-   ลำห้วยตะเคียน

2. ขยะ
-   ปริมาณขยะ    1    ตัน / วัน
-   กำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ และเผา