เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สภาพทั่วไป

ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ เลขที่ 199 หมู่ 3 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 

หมายเลขโทรศัพท์ 044 756514 , 081 877979

โทรสาร 044 756514  กด 8

e-mail    obt_kongrod@hotmail.com

 

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลกงรถ   ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 199 หมู่ที่ 3  ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 80 กิโลเมตร การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลกงรถ กับ จังหวัดและอำเภอ มีทางหลวงแผ่นดิน และทางรถไฟตัดผ่านเส้นทางที่สำคัญ 2  สาย  ดังนี้

1.ทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพ -อุบลราชธานี  สาย 226
2.ทางรถไฟฟ้าสายกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

การเดินทางของประชากรระหว่างหมู่บ้านนิยมใช้รถจักรยายนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการเดินทาง ส่วนการเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอและศาลากลางจังหวัด เดินทางโดยรถประจำทางปรับอากาศและรถประจำทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

อาณาเขต

ทิศเหนือ    จรดตำบลงิ้ว        อำเภอห้วยแถลง        จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้        จรดตำบลหนองกระทิง    อำเภอลำปลายมาศ    จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก    จรดตำบลหินโคน      อำเภอลำปลายมาศ    จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก    จรดตำบลตะโก        อำเภอห้วยแถลง        จังหวัดนครราชสีมา

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลกงรถ มีพื้นที่ 26,026 ไร่/52 ตารางกิโลเมตร  (ที่มา:ระบบสาระสนเทศ  GIS  ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา)  ประกอบไปด้วยพื้นที่ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 9 หมู่บ้าน ซึ่งเดิมมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกงรถ เป็นเทศบาลตำบลกงรถ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลกงรถ เมื่อวันที่   6  กันยายน   2556

ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ของตำบลกงรถ โดยทั่วไปเป็นที่ราบ พื้นที่ไม่มีภูเขา ไม่มีแม่น้ำ มีแต่ลำห้วยที่เป็นร่องน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่  เล็กกระจาย อยู่ทั่วไปในพื้นตำบลกงรถ แต่เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก ลำห้วยขนาดเล็กสายต่าง ๆ ไม่มีน้ำกักเก็บจึงตื้นเขิน การนำน้ำจากลำห้วยมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรจึงมีน้อย   ตำบลกงรถมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่รองรับน้ำอยู่ 2 แห่ง   คือ
1.ลำห้วยตะเคียน เป็นลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านบ้านสี่แยกม.6 บ้านซ่าเลือดม.3 บ้านโนนขี้ตุ่น ม.5 บ้านหนองซำ ม.8 บ้านหัวทำนบ ม.2
2.ลำห้วยกงรถ เป็นลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านบ้านกงรถ ม.1 บ้านหัวทำนบ ม.2  บ้านหัวทำนบพัฒนา ม.9

ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลกงรถ เป็นแบบมรสุม มี 3  ฤดู  คือ
-ฤดูร้อน    อากาศจะร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง  เดือนพฤษภาคม
-ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม แต่จะมีฝนตกเล็กน้อยทำให้เกิดปัญหาในการทำการเกษตรและการขาดแคลนน้ำอุปโภคบิโภคเป็นประจำ
-ฤดูหนาว  อากาศจะหนาวเย็น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง เดือนกุมภาพันธ์

ปรับปรุงวันที่  30 มกราคม 2563