เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ศักยภาพในตำบล

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.๑ วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลกงรถ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้” ๒.๒ ยุทธศาสตร์... -๖๙- ๒.๒ ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล ๕ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑) ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา ๑.๒) การดูแล บำรุง รักษาถนนในเขตเทศบาล ๑.๓) ความสะดวก ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา ๑.๔) การให้บริการน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ๑.๕) ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ๑.๖) ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ๑.๗) การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่ ๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน เป็นต้น ๑.๙) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก ๑.๑๐) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง ๑.๑๑) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก ๑.๑๒) ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ๑.๑๓) ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ ๑.๑๔) ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด ๑.๑๕) ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น ๑.๑๖) ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ ๑.๑๗) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน ๑.๑๘) ความส่องสว่างบริเวณสะพาน ๑.๑๙) การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๒.๑) การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี ๒.๒) การจัดตั้ง ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส ๒.๔) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นต้น ๒.๕) การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ ๒.๗) การให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ ๒.๘) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน ๒.๙) การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดส