เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (vision)

“กงรถเป็นศรี  ประเพณีงามสง่า  หนองสองห้องงามตา  กีฬา การศึกษาก้าวไกล  หลากหลายลำน้ำ  นำพาสร้างสรรค์  ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง”

 
พันธกิจ (Mission)

 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสำนึกรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

- รณรงค์ พัฒนางานบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สามารถนำเสนองานบริหารที่ตรวจสอบได้

- สร้างสรรค์และฟื้นฟูกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบัน

- ขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียนอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมการรักการอ่านเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

- ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพ พื้นที่ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนและชุมชนให้เป็นเลิศ สะดวกและยั่งยืน
 
- สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และผู้ประสบสาธารณภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

- สร้างเสริม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันปัญหาอบายมุข อาชญากรรมและภัยพิบัติต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

- ดูแลรักษา รณรงค์ พัฒนาและประกันคุณภาพการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การสุขาภิบาล ทรัพยากรน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และขยะอย่างครบวงจร

- พัฒนาการออกกำลังกายทั้งในด้านพื้นที่ วิธีการออกกำลังกายและจัดการแข่งขันตามหลักวิชาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์

- พัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบการจราจร ระบบสายไฟฟ้าและระบบสายโทรศัพท์ให้ได้มาตรฐานสากลและไม่บดบังทัศนียภาพโบราณสถาน