เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

การบริการพื้นฐาน

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม การจราจร

ถนน

ลำดับที่ ชื่อถนน ประเภทถนน
1 ถนนหลวง 226 – สามแยกบ้านซ่าเลือด (102) ลาดยาง
2 สามแยกบ้านซ่าเลือด (102) – กงรถ ลาดยาง
3 สามแยกบ้านกงรถ – หน้าวัดบ้านหนองซำ ลาดยาง
4 แยกหนองซำ – หนองนา(103) ถนนดิน
5 ซ่าเลือด – โนนขี้ตุ่น (201) หินคลุก
6 กงรถ – หัวทำนบ   (202) หินคลุก
7 โคกแค – กงรถน้อย (203) หินคลุก
8 กงรถ – หนองนา (204) ถนนดิน
9 แยกโนนขี้ตุ่น (201) – หินโคน (205) ถนนดิน
10 อ่างซ่าเลือด – โคกซาง (206) ถนนดิน
11 โนนขี้ตุ่น – (301) ถนนดิน

 


การคมนาคม - ขนส่ง
-  มีรถโดยสารประจำทาง  แบบธรรมดา  และปรับอากาศชั้น 2 ตามเส้นทางบุรีรัมย์ –    – นครราชสีมา(ถนน 226) อัตราค่าโดยสาร 80 บาท และ 100 บาท ตามลำดับ
-  มีรถรับจ้าง ระหว่าง ตำบลกงรถไปยังตำบลต่าง ๆ ในอำเภอห้วยแถลง
-  ในเขตเทศบาล มีบริการของรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถรับจ้าง (สองแถว) บริการ

การประปา
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยแถลง
จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ประมาณ   ร้อยละ 80
แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิต   ลำน้ำลำมาศ และน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านซ่าเลือดซึ่งในอนาคตจะใช้แหล่งน้ำดิบบริเวณลำน้ำมาศ

ไฟฟ้า
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า  มีครบทุกครัวเรือน
ไฟฟ้าสาธารณะมีร้อยละ30  ได้แก่ ถนน/ซอยที่มีอยู่ในเขตเทศบาลกงรถ

การสื่อสาร
1.    โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่    9    หมายเลข
2     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1    แห่ง
3.    ระบบหอกระจายข่าว           9    หมู่บ้าน