เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

วัด/โรงเรียน

ศาสนา
-การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เป็นส่วนมาก  มีสถาบันหรือองค์กรศาสนา    ทั้งหมด 8 แห่ง     แยกเป็น    1.วัด จำนวน  7   แห่ง       2. สำนักสงฆ์  จำนวน 1  แห่ง   ดังนี้


วัด   7  แห่ง

1. วัดกงรถ ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 จำนวนพระสงฆ์  3  รูป
2.วัดหัวทำนบ ที่ตั้ง หมู่ที่ 2  จำนวนพระสงฆ์  5  รูป
3.วัดซ่าเลือด ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 จำนวนพระสงฆ์  4  รูป
4.วัดหนองบัวรอง ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 จำนวนพระสงฆ์  3  รูป
5.วัดโนนขี้ตุ่น ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 จำนวนพระสงฆ์  4  รูป
6.วัดโคกแค ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 จำนวนพระสงฆ์  1  รูป
7.วัดหนองซำ ที่ตั้ง เลขที่ 121  หมู่ที่  8 จำนวนพระสงฆ์  6  รูป
สำนักสงฆ์  1  แห่ง    
1.สำนักสงฆ์วิปัสสนาฉิมพลีภิวัลณ์ ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 จำนวนพระสงฆ์  2  รูป

 


วัฒนธรรม

ประเพณีที่สำคัญ

-   งานประเพณีสงกรานต์  ช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี   กิจกรรมการเล่นตามประเพณี  รวมทั้งการละเล่นพื้นบ้าน   
-   งานประเพณีเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม ของทุกปี  กิจกรรมการถวายเทียนจำพรรษา ทำบุญวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
-   งานประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี  กิจกรรมประกวดกระทงและนางนพมาศ บูชาพระแม่คงคาที่สระน้ำหน้าเทศบาลตำบลกงรถ

 

 

การศึกษา

ณ  วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ที่

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จำนวนครู/บุคลากร จำนวนนักเรียน
1 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 3 36
 2  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ม.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2  15  42
3 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ม.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 4 36