เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

หมู่บ้าน/ชุมชน

 ตำบลกงรถ ทีทะ้งหมด 9 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านกงรถ
หมู่ที่ 2 บ้านหัวทำนบ
หมู่ที่ 3  บ้านซ่าเลือด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวรอง
หมู่ที่ 5 บ้านโนนขี้ตุ่น       
หมู่ที่ 6 บ้านสี่แยก
หมู่ที่ 7 บ้านโคกแค
หมู่ที่ 8 บ้านหนองซำ
หมู่ที่ 9 บ้านหัวนบพัฒนา