เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กองช่าง


นายประสิทธิ์ ทศดร
นักบริหารงานช่าง 0935091280


นายสุรกิต เจียกโคกกรวด
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 0800657767


นายวิทยา เจริญศิลป์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 0898499066