เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายสันติสุข หมั่นอุตส่าห์
นักบริหารการศึกษา 0887198945


ว่าง
นักวิชาการศึกษา

 
นางสาวทิพวรรณ กุลสันติธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก 0807976458


น.ส.ปวีณา ตุ่มนาค
ผู้ดูแลเด็ก 0818779793


นางสาวพรรณพัชนันท์ ตีบจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก 0999544784