เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายสันติสุข หมั่นอุตส่าห์
นักบริหารการศึกษา 0887198945

 
นางรุจิรา ไชยอาคม
นักวิชาการศึกษา 0643099966


นางสาวทิพวรรณ กุลสันติธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก 0807976458